Ανακοινώθηκε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερα νέα μέλη του ΔΣ του ΕΙΤ τα οποία θα καταλάβουν θέσεις ισάριθμων μελών των οποίων η θητεία λήγει τον Ιούλιο 2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2015 (ώρα 24.00 CET).

Η πλήρης ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα κριτήρια επιλογής, τα τυπικά προσόντα, το έντυπο αίτησης καθώς και η διαδικασία επιλογής και το έντυπο της αιτήσεως είναι  διαθέσιμα και στην διεύθυνση:

http://eit.europa.eu/newsroom/launch-call-expression-interest-select-four-new-members-eit-governing-board

Από πλευράς μας σημειώνουμε τα εξής:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από φορέα (sponsoring organization) του υποψηφίου, πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από:

α/ μια συστατική επιστολή από τον  sponsoring organization,  που συστήνει τον υποψήφιο/-φια,

β/ το έντυπο της αίτησης, το οποίο επισυνάπτεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο,

γ/ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV) του προτεινόμενου υποψήφιου.

Ο φορέας (sponsoring organization), που προτείνει υποψήφιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Υπουργείο, μπορεί να είναι οργανισμός που εκπροσωπεί διάφορους τομείς της έρευνας, από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την επιχειρηματική (την καινοτομία), καθώς και φορέας από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό ή/και  εθνικό επίπεδο. Ο φορέας καλείται να προτείνει υποψήφιο/-φίους οι οποίοι, κατά την άποψή τους έχουν:

- τα κατάλληλα προσόντα και πείρα, σύμφωνα με τα κριτήρια[1]  της  προκήρυξηςείμενο της

- διαθεσιμότητα/προθυμία να εργαστούν ως μέλος του ΔΣ, ανεξαρτήτως άλλων υποχρεώσεων/ενδιαφερόντων τους.

Το  απαιτούμενο «προφίλ» των υποψηφίων/ενδιαφερόμενων είναι το εξής:

• σημαντική εμπειρία ως νεωτεριστής, επιχειρηματίας, ακαδημαϊκός, επιστήμονας, οικονομικός ή επιχειρηματικός ηγέτης διεθνούς κύρους

• εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο

• ευρεία αντίληψη και κατανόηση των συνολικών ευρωπαϊκών στόχων και συστημάτων καινοτομίας καθώς και της ακαδημαϊκής έρευνας, με έμφαση στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα

• ευρεία εμπειρία και αρμοδιότητες/προσόντα στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στην εκτελεστική διαχείριση ή διαχείριση των επιτυχημένων και καινοτόμων επιχειρήσεων

• ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο στην επιχειρηματική κοινότητα

• κατανόηση σε βάθος των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων για την Ευρώπη, όπως αυτές ορίζονται στην στρατηγική EU2020

• ικανότητα να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, καθώς και να έχουν μεγάλη διοικητική και οικονομική εμπειρία, ιδίως όσον αφορά την κινητοποίηση πόρων από ιδιωτικές, δημόσιες ή/και φιλανθρωπικές πηγές

•  δυνατότητα δικτύωσης υψηλού επιπέδου με αρμόδιους παράγοντες, εντός και εκτός της ΕΕ, με έμφαση στην ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης

• αποδεδειγμένα την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, της επιχειρηματικής καθώς και μεταφοράς τεχνολογίας, και

• οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να εργαστούν ως μέλος του Δ.Σ του ΕΙΤ  ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλη υποχρέωση/ενδιαφέρον τους, θα πρέπει δε να απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης της αντίστοιχης «κοινότητας» (ακαδημαϊκής, ερευνητικής, επιχειρηματικής) από την οποία προέρχονται.

Στα τυπικά προσόντα απαιτείται οι υποψήφιοι:

α/ Να είναι είτε κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου/πτυχίου τετραετούς φοίτησης είτε να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τρία έτη (αυτό το ένα έτος επαγγελματικής πείρας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην μεταπτυχιακή επαγγελματική εμπειρία που αναφέρεται ακολούθως).

β/ Να έχουν μεταπτυχιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών σε επίπεδο ανάλογο των προσόντων που αναφέρονται στους ανωτέρω τίτλους σπουδών.

γ/ Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής ενώ θα ληφθεί υπ’ όψιν η γνώση επιπλέον επισήμων γλωσσών της ΕΕ. 

Διαδικασία επιλογής: Μετά την καταληκτική ημερομηνία, το ΕΙΤ θα κάνει έναν έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθέντων αιτήσεων και θα ετοιμάσει έναν προκαταρκτικό κατάλογο υποψηφίων. Αυτός ο προκαταρκτικός κατάλογος υποψηφίων θα προωθηθεί σε μια επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη του ΔΣ του ΕΙΤ. Η Επιτροπή αφού  αξιολογήσει τον κατάλογο, σύμφωνα με το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υποβάλει κατάλογο με μέγιστο σύνολο οκτώ υποψηφίων (χωρίς κατάταξη) στο ΔΣ του ΕΙΤ για έγκριση. Μετά την έγκριση, το ΔΣ θα υποβάλει τον προτεινόμενο κατάλογο υποψηφίων προς την Ε. Επιτροπή για το διορισμό των τεσσάρων νέων μελών του Δ.Σ.

Εν συνεχεία τα τέσσερα νέα μέλη του ΔΣ θα διοριστούν από την Ε. Επιτροπή, η οποία θα ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την διαδικασία επιλογής και τον τελικό διορισμό των νέων μελών του ΔΣ του ΕΙΤ.

Τα τέσσερα νέα μέλη αναμένεται να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΙΤ του Σεπτεμβρίου 2016 και θα παραμείνουν ως μέλη έως τον Ιούλιο 2021.

Τέλος σημειώνεται ότι το ΕΙΤ είναι ανεξάρτητο σώμα της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το 2008, με προϋπολογισμό 2,7 δισ. €, στο τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020». Στοχεύει στην προώθηση της καινοτόμου διαδικασίας με την υλοποίηση σχετικών πολιτικών η οποία γίνεται μέσω της χρηματοδότησης των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας/ΚΓΚ (KICs/Knowledge and Innovation Communities).

Το Διοικητικό Συμβούλιο /ΔΣ του ΕΙΤ διορίζεται από την Ε. Επιτροπή και αποτελείται από δώδεκα μέλη τα οποία είναι εγνωσμένου κύρους ηγετικά στελέχη του τομέα της καινοτομίας και του τριγώνου της γνώσης ενώ υπάρχει μια ισορροπημένη αναλογία, στην σύνθεση του ΔΣ, μεταξύ των στελεχών με εμπειρία στις επιχειρήσεις, την ανώτατη εκπαίδευση  και την έρευνα. Το ΔΣ συντονίζει την στρατηγική διαχείρισης του ΕΙΤ, είναι ανεξάρτητο και αδέσμευτο  ως προς την λήψη αποφάσεων και είναι υπεύθυνο για την επιλογή, τον καθορισμό και την αξιολόγηση των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας /KICs, καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου και της επιτυχίας τους.


[1] Στα κριτήρια περιλαμβάνονται: εμπειρία, εγνωσμένα ηγετικά προσόντα και ικανότητα χάραξης στρατηγικών πολιτικών για καινοτομία και τεχνολογία σε Ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο,  κλπ)

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο