climate change June 2019

Μαρούσι, 5-6-19
                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής
Την  έναρξη  λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεών της, μία ακόμη Εμβληματική Πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Πατρίτσια Κυπριανίδου. 
Το Εθνικό Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής, με συνολικό προϋπολογισμό λειτουργίας και υποδομών 20 εκατ. ευρώ, συντονίζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και μετέχουν σ΄ αυτό ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας που έχουν τη σχετική τεχνογνωσία.
Ο πρόεδρος του ΕΑΑ Μανώλης Πλειώνης και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Δικτύου και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ, Νίκος Μιχαλόπουλος ανέπτυξαν τους στόχους του Δικτύου, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία ανοιχτής στην επιστημονική κοινότητα εθνικής βάσης περιβαλλοντικών δεδομένων από δορυφορικά και επίγεια συστήματα παρατήρησης, η έγκαιρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών στα επιφορτισμένα με θέματα Πολιτικής Προστασίας και φυσικών καταστροφών θεσμικά όργανα της Πολιτείας και η μελέτη των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε τομείς της εθνικής οικονομικής δραστηριότητας. 
climate change June 2019 1
Στον χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Φωτάκης δήλωσε:
«Την εποχή της παγκοσμιοποιημένης Οικονομίας και της Ανοιχτής Γνώσης, την εποχή των αντιφάσεων και της επιστροφής των εθνικισμών, την εποχή της διάχυσης ενός άκρατου οικονομισμού με κύριο στοιχείο τους δείκτες της οικονομικής μεγέθυνσης και την επιβολή πολιτικών λιτότητας, το ερώτημα «τι είδους ποιότητας Ανάπτυξη επιδιώκουμε» είναι καίριο και βρίσκεται στον πυρήνα της ερευνητικής μας πολιτικής.
Η άμβλυνση των ανισοτήτων, η στήριξη της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, η καλύτερης ποιότητας Υγεία, η καλύτερη Παιδεία και, κυρίως, η βιώσιμη και αειφόρος Ανάπτυξη είναι η δική μας επιδίωξη.
Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται το Περιβάλλον και η έρευνα για τα αίτια και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.
Σήμερα ιδρύουμε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο συντονίζεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. Ευρώ και θα αξιοποιήσει όλες τις υφιστάμενες ερευνητικές υποδομές. Συμμετέχουν σ΄ αυτό, χωρίς αποκλεισμούς, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας που έχουν τη σχετική τεχνογνωσία.
Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, προβλέπεται η προμήθεια για το ΕΛΚΕΘΕ σύγχρονου ερευνητικού ωκεανογραφικού σκάφους, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει τη θαλάσσια έρευνα στους τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Επιπλέον, μια συστηματική σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων έχει σχεδιαστεί από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ όπως: Το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της ΓΓΕΤ  από το οποίο το 2018 διατέθηκαν 40 εκατ. ευρώ σε έργα Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης και αφορούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. 
Το πρόγραμμα των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών από το οποίο ενισχύονται με πάνω από 40 εκατ. ευρώ οκτώ μεγάλες ερευνητικές υποδομές σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας στους τομείς  ενέργειας και περιβάλλοντος. 
Συνολικά, με τις παραπάνω δράσεις και προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 170 εκατ. ευρώ διαμορφώνουμε μια ολοκληρωμένη και συστηματική προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας στους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και  των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής».
H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου δήλωσε:
«Ο ρόλος των δημόσιων Ερευνητικών Φορέων για την κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντικός. Η εν λόγω εμβληματική δράση, την οποία θα διαχειριστούν τα έμπειρα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, εγγυάται τη συνεργασία όλων με ανοιχτό τρόπο προκειμένου να υπάρξει η συνέργια ανθρώπινου δυναμικού και ερευνητικών υποδομών».
 

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο