syn typoy 2 3

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, προς τον Τύπο

Η Έρευνα, με τη Γνώση και την Καινοτομία που παράγονται από αυτή, αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης και να συνεισφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η βέλτιστη αξιοποίηση του εξαιρετικού επιστημονικού δυναμικού, που διαθέτει η χώρα, βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας.

Για το σκοπό αυτό, ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ παρεμβαίνει με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού και χρηματοδοτικού εργαλείου, που θα απευθύνεται σε ολόκληρο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα και θα είναι  αποκλειστικά προσανατολισμένο στην προώθηση της Έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη αναληφθεί και προγραμματισθεί για το άμεσο μέλλον οι παρακάτω δράσεις:

  • Κατατίθεται στη Βουλή, την επόμενη εβδομάδα σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις οι οποίες διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των  ερευνητικών φορέων και γενικότερα απελευθερώνουν τις δυνατότητες που διαθέτουν με γνώμονα την επιστημονική ποιότητα και την επιδίωξη της πραγματικής αριστείας.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή του προβληματικού νόμου 4310/2014 και λαμβάνονται μέτρα, τα οποία:

α) αφορούν τη διακυβέρνηση των Ερευνητικών Φορέων, ώστε αφενός να ευνοείται η προσέλκυση καταξιωμένων επιστημονικά και ικανών διοικητικά διευθυντικών στελεχών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ο έλεγχος  από τυχόν αυθαιρεσίες.

β) αναμορφώνουν τη δομή και αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) δίνοντας έμφαση στο γνωμοδοτικό του ρόλο για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία.

γ) βελτιώνουν τις εργασιακές συνθήκες για το ερευνητικό προσωπικό και δημιουργούν ελκυστικές ευκαιρίες ιδιαίτερα για νέους επιστήμονες και

δ) απλοποιούν τους κανόνες που διέπουν το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση και διαχείριση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Παράλληλα τίθενται οι βάσεις για έναν επόμενο ολιστικό νόμο πλαίσιο μακράς πνοής για την Έρευνα και Καινοτομία.

  • Για το 2016 προβλέπεται η πλήρης κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού των ερευνητικών φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) κατ’ αναλογία με το προσωπικό των ΑΕΙ. Για το σκοπό αυτό, παρά τις συνθήκες κρίσης που επικρατούν, έγινε για πρώτη φορά αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την Έρευνα, γεγονός που σηματοδοτεί τη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στον τομέα αυτό.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεισφοράς για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών των ΑΕΙ της χώρας, πολύ σύντομα, θα διατεθούν πόροι ύψους 25εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΕΤ ως συγχρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που επιτελούνται σε αυτά. Με τους πόρους αυτούς, μεταξύ άλλων, θα υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον μέρους των λειτουργικών τους εξόδων.

  • Προετοιμάζεται μια εμβληματική θεσμική παρέμβαση, με στόχο την υποστήριξη μιας μακρόχρονης εθνικής πολιτικής για την Έρευνα και Καινοτομία. Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου Ιδρύματος, του Ιδρύματος Στήριξης Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΣΕΚ), το οποίο θα διαχειρίζεται τους πόρους ενός Ταμείου αποκλειστικά επιφορτισμένου με τη στήριξη της Έρευνας και της καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Το Ταμείο αυτό θα αποτελείται από μίγμα δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Οι δημόσιοι πόροι θα προέρχονται από το ΠΔΕ και οι ιδιωτικοί καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

Το ΙΣΕΚ θα συγκροτηθεί με βάση σχετικά διεθνή πρότυπα και θα λειτουργεί με γνώμονα την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. Θα διέπεται από κανόνες απλούς και προσαρμοσμένους στην ευελιξία  που απαιτεί η Έρευνα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον. Η διακυβέρνησή του σχεδιάζεται να είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πολιτική εξουσία.

Σε πρώτη φάση, μέσω του ΙΣΕΚ, θα διατεθούν πόροι της τάξης των 240 εκ. ευρώ για την περίοδο 2016-2018 με στόχο τη στήριξη κυρίως νέων ερευνητών σε προ και μετα-διδακτορικό επίπεδο και τη διεξαγωγή ποιοτικής Έρευνας στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας. Σχετικοί πόροι σχεδιάζεται  να είναι διαθέσιμοι το δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να επιτρέψει τη ριζική αναζωογόνηση της Έρευνας στα Ερευνητικά Κέντρα, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις καινοτόμες επιχειρήσεις, να αποτελέσει το υπόστρωμα για τη δημιουργία ενιαίου χώρου Έρευνας-Παιδείας και να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας πραγματικής Οικονομίας της Γνώσης, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

 

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

 

.

 

 

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2017 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο