6 preview

Μαρούσι, 22-6-18

«Συμμαχία ενάντια στον καρκίνο»

Χαιρετισμός Αν. Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη στην 1η Δημόσια εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας

«Η σημερινή εκδήλωση βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων με τις οποίες υλοποιείται η ερευνητική πολιτική που έχουμε διαμορφώσει κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, που είναι και η μεγάλη πρόκληση κατά τη μεταμνημονιακή εποχή.

Από τη δική μας πλευρά προσεγγίζουμε αυτή την πρόκληση με ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης, δηλαδή της Γνώσης που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα.

Στενά συνυφασμένη με αυτή την επιδίωξη είναι η στήριξη της Κοινωνίας μέσα από την Ανάπτυξη, την Ανάπτυξη που αποβλέπει σε καλύτερη Υγεία, καλύτερη Παιδεία, στην άμβλυνση των ανισοτήτων.

Τρεις είναι οι κύκλοι δράσεων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής:

Ο πρώτος κύκλος έχει να κάνει με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των Ερευνητικών υποδομών, με άξονα το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην αναχαίτιση του brain drain και brain waste και την μετατροπή τους σε brain gain.

Ο δεύτερος κύκλος εστιάζει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η πρόσφατη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Ειδικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ, 685 συνεργατικών έργων μεταξύ Επιχειρήσεων, ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ), με συνολική δημόσια δαπάνη 373 εκ. ευρώ και μόχλευση 60 εκ. ευρώ από ιδιωτικούς πόρους.

Ο τρίτος κύκλος συνδέεται με τη σημερινή εκδήλωση. Πρόκειται για την ανάληψη και την οργάνωση από την Πολιτεία οριζόντιων Εμβληματικών Δράσεων που αναδεικνύουν την απήχηση της Έρευνας στην Κοινωνία με τρόπο απτό και ορατό. Δράσεων που εμπνέουν και δημιουργούν προοπτική!

Όταν κατά τα τρία τελευταία χρόνια οι πόροι για την Έρευνα έχουν υπερδιπλασιαστεί, όταν η Κοινωνία αν και στέκεται όρθια είναι πληγωμένη μετά από οκτώ χρόνια κρίσης, υπάρχει μια σοβαρή υποχρέωση: Η υποχρέωση να δειχθεί το κοινωνικό αποτύπωμα της Έρευνας. Σε αυτόν το στόχο αποβλέπουν οι Εμβληματικές Δράσεις που σχεδιάζουμε.

Και σήμερα έχουμε ένα πρώτο γλαφυρό παράδειγμα. Την πρώτη δημόσια παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για την Ογκολογία. Ένα δίκτυο Ερευνητικών φορέων και Ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στο συντονισμό και αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της Ιατρικής, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια.

Με τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για τον καρκίνο η Πολιτεία πρωτοστατεί, αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, συντονίζει και προάγει δράσεις που καθιστούν τη χώρα συνδιαμορφωτή των εξελίξεων στο διεθνή χώρο κι όχι έναν απλό παρατηρητή που τις ακολουθεί. Όπλο μας το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει.

Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα αντιμετωπίσει μια σειρά από επιστημονικές, κλινικές, τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές προκλήσεις, τις οποίες το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας θα κληθεί να ξεπεράσει. Ελπίζουμε να το πετύχουμε με τον βέλτιστο συντονισμό όλων των διαθέσιμων δυνάμεων.

Σε πρώτη φάση θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη διαγνωστικής επάρκειας, στην πιστοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών και σε πιλοτικές κλινικές εφαρμογές για ορισμένους τύπους όγκων, με την δημιουργία τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ), δύο στην Αθήνα και από μία στην Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Κατόπιν, για τις πλέον ώριμες εφαρμογές θα οργανωθούν συστηματικές κλινικές μελέτες. Κεντρικός προσανατολισμός μας είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής εκτός από την συστράτευση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων απαιτείται η στενή συνεργασία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το Υπουργείο Υγείας. Γι’ αυτό λέμε:

Δύο Υπουργεία-Ένας στόχος: Συμμαχία ενάντια στον καρκίνο

Απώτερες στοχεύσεις για το μέλλον είναι:

  • Η διεύρυνση του Δικτύου με τη συμμετοχή και άλλων φορέων και κλινικών στην Λάρισα, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη
  • Η δυνατότητα πρόσβασης στα οφέλη της Ιατρικής Ακριβείας όλων των πολιτών μέσω του Δημοσίου Συστήματος Υγείας
  • Η επέκταση και η δημιουργία, στο άμεσο μέλλον, δύο νέων Δικτύων Ιατρικής Ακριβείας για Νευροεκφυλιστικές παθήσεις και Καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η παρουσία σας εδώ σήμερα, ενθαρρύνει και δίνει δύναμη γι’ αυτό το εγχείρημα, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του»

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο