Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό

 

Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό

Τίτλος: «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να προκηρύξει την ειδική δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό με εστίαση στο θέμα «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία».

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές. Επιπρόσθετα η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ειδικοί στόχοι της δράσης είναι:

  • Η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και των εφαρμογών τους στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που αξιοποιούν ως βασικά στοιχεία στρατηγικού & αναπτυξιακού σχεδιασμού τους ερευνητικά αποτελέσματα, καινοτόμες τεχνολογίες ή διαδικασίες που αφορούν στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά,
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυσή τους σε νέες αγορές, μέσω της συμμετοχής σε επιδεικτικά έργα,
  • Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού & ακαδημαϊκού συστήματος της χώρας με τον τομέα «πολιτισμός – τουρισμός – πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης  προκήρυξης ανέρχεται σε 13 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14 εκ. €.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_21286&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

 

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο