Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης με απόσπαση υπαλλήλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ-ΕΕ) στις Βρυξέλλες

gget

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης με απόσπαση υπαλλήλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ-ΕΕ) στις Βρυξέλλες

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=106I437I1172I646I437995&olID=777&neID=673&neTa=3_372_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο