Έναρξη Υποβολών Προτάσεων των Κατηγοριών Ι&ΙΙ για τη Β’ Φάση, 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Έναρξη Υποβολών Προτάσεων των Κατηγοριών Ι & ΙΙ για τη Β’ Φάση, 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο