Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018

Αρ. Πρωτ: 935

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το «ΕΣ») του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το «ΕΛΙΔΕΚ») καλεί δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199) σύμφωνα με την εκεί οριζόμενη διαδικασία, επιστήμονες διεθνούς κύρους, προερχόμενους από τον τομέα των επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας, να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση τακτικού μέλους του ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ.

Το ΕΛΙΔΕΚ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Το ΕΣ διοικεί το ΕΛΙΔΕΚ και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία.

β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.

γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων.

δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και τους Αναπληρωτές Διευθυντές.

ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

στ. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Το ΕΣ είναι επίσης αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο δεν ανατίθεται στη Γενική Συνέλευση ή στον Διευθυντή.

Τα μέλη του ΕΣ δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015. Για τις μετακινήσεις των μελών του ΕΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Δ' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

Προσόντα μελών Επιστημονικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την με αριθμό 1/5.12.2016 απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΛΙΔΕΚ (Β’ 4110/2016), τα μέλη του Επιστημονικού Συμβούλιου πρέπει να είναι προσωπικότητες με μεγάλο επιστημονικό κύρος, που έχουν διακριθεί διεθνώς για το ερευνητικό έργο τους και να διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης επιστημονικής πολιτικής.

Το σύνολο των μελών του ΕΣ είναι επιθυμητό να καλύπτει την ευρύτερη Ελληνική επιστημονική κοινότητα προερχόμενο από διαφορετικά ιδρύματα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Επίσης, είναι επιθυμητό μέλη του ΕΣ να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία από τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού.

Τα Μέλη του ΕΣ πρέπει:

α. να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,

β. να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν μετά από ανταγωνιστική εθνική ή διεθνή διαδικασία και κρίση,

γ. να έχουν τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και διοικητική εμπειρία διαχείρισης έρευνας και των αποτελεσμάτων αυτής, σε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Φορέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

δ. να έχουν πλούσιο επιστημονικό έργο δημοσιευμένο σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, το οποίο θα πρέπει επίσης να έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, όπως τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από κατάλληλους βιβλίο μετρικούς δείκτες απήχησης ή από διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, και

ε. να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Συνεκτιμώμενο προσόν για την εκλογή των μελών του ΕΣ είναι η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους από φορείς (ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13α ν. 4310/2014) που συμμετέχουν με εκπροσώπους στη ΓΣ του Ιδρύματος.

Πρόταση μπορεί να υποβάλει η Σύγκλητος ή οι ΓΣ των Τμημάτων των ΑΕΙ ή τα ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων ή τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων των ερευνητικών φορέων που συμμετέχουν με εκπροσώπους στη ΓΣ του Ιδρύματος.

Πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν, επίσης, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

Η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κάθε φορέας ή κάθε μέλος του ΕΣΕΚ μπορεί να υποβάλει έως τρεις (3) προτάσεις υποψηφίων.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη αίτηση και τα κατωτέρω οριζόμενα έγγραφα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος «Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ».

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα έγγραφα (σε μορφή .pdf):

α) συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους ενδιαφέροντός του για τη θέση μέλους του ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ,

β) αναλυτικό βιογραφικό στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, website, σπουδές, υποτροφίες και βραβεία, εμπειρία και θέσεις στον ακαδημαϊκό - ερευνητικό τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής), συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές, διοικητικά συμβούλια, επαγγελματικούς οργανισμούς και αρμοδιότητες σε αυτά, και

γ) αναλυτικό πίνακα των επιστημονικών και λοιπών δημοσιεύσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των συμμετοχών σε συνέδρια.

Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων θα θεωρείται απαράδεκτη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20 Απριλίου 2018.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους του ΕΛΙΔΕΚ (http://www.elidek.gr), της ΓΓΕΤ (http://www.gsrt.gr),  του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων (http://minedu.gov.gr & http://erevna.minedu.gov.gr) και του Euraxess (https://euraxess.ec.europa.eu).

Για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος 'Ερευνας και Καινοτομίας

Καθηγ. Ξενοφών Βερύκιος

Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αν. Παπανδρέου 37. 151 80 Μαρούσι

ΥΠ.Π.Ε.Θ - Έρευνα & Καινοτομία - copyright © 2018 - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

Πληροφορίες για τον ιστότοπο